Muayenehane Açmak İçin Gereken Şartlar

MUAYENEHANE AÇMAK İÇİN GEREKLİ FİZİKİ ŞARTLAR


1) Hasta bekleme salonu: Tek hekim için en az 12 m², iki hekim için 24 m², ikiden fazla her hekim için
ilave 5 m² olmak üzere kullanım alanı ayrılır.


2) Tuvalet: Bekleme salonuna koridorla bağlantılı, içerisinde acil çağrı sistemi, özürlü hastalar için
tutamaç, el yıkama bölümü ve gerekli hijyen şartlarını sağlayacak malzemeler bulunan tuvalet
düzenlenir.


3) Muayene odası: Yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan, en az 16 m² kullanım alanına sahip
muayene odası bulunur. Muayene odasının birbiri ile bağlantılı iki oda biçiminde düzenlenmesi
halinde, odalar en az 8 m² hekim çalışma alanı ve en az 8 m² hasta muayene alanı olarak
düzenlenir. Hasta muayene odalarında, hasta mahremiyetinin korunması ve uygun şartlarda
muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler, uzmanlık
dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo
bulunur.


4) Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dallarında muayene odasında lavabo istenmez. Ultrasonografi
(USG) yapılan kadın hastalıkları ve doğum muayene odasının ve ürodinami işlemi yapılan üroloji
muayene odasının yakınında, içerisinde gerekli hijyen şartlarını sağlayacak malzemelerin olduğu ve
hastaların mahremiyete uygun olarak bekleme salonundan ayrı bir bölümden geçişinin sağlandığı
tuvalet bulunur ve gerekli hijyen şartlarını sağlayacak malzemeler bulunan tuvalet düzenlenir.


5) Arşiv birimi: Sağlık kayıtlarının tutulacağı, dosyalama, verilerin toplanması ve istatistikî
değerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlarına yapılacak bildirimlerin hazırlanması gibi
çalışmaların güvenli bir şekilde yapılabileceği bir büro veya bölüm bulundurulur.


6) Bebek emzirme ve bakım odası: Kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları uzmanlarının
muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5 m² lik bebek emzirme ve bakım odası veya
uygun araçla ayrılmış bölüm bulunur. Diğer uzmanlık dallarında aranmaz.


7) Pansuman odası: Cerrahi uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde enfeksiyon bulaşma riskinin
engellenmesi amacıyla en az 10 m² kullanım alanına sahip pansuman odası bulunur.


8) Dosyada belirtilen asgari tıbbi malzemeler ve ilaçlar kuruluşta bulundurulur.


9) Tabela: Boyut: En fazla 4 m2 Tabela Sayısı :En fazla 2 (İki ) adet Renk :Tabelalarda zeminin beyaz
renkte olması halinde zemin hariç, zeminin beyaz dışında bir renkte olması halinde zemin dâhil en
fazla iki renk kullanılabilir. Tabeleda hekimin adı-soyadı var ise akademik ünvanı, tıp fakültesi ve
uzmanlık belgesinde sahip olduğu ünvanlar kullanılabilir. Ayrıca muayenehanede kullanılacak olan
tabela, reçete, basılı evraklar ve kaşede ilgili mevzuat hükümleri kapsamında klinik ibaresi,marka
oluşturacak isim ve logolar ve reklam içerikli ibareler kullanılması yasaktır.


10) Acil seti: Tüm uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde, acil müdahaleler için gerekli olan acil seti
bulundurulur. Acil setinde; ambu, laringoskop ve endotrakeal tüp bulundurulması gerekir. İlaçlar,
muayenehane içinde sürekli hazır bulundurulur ve kolay ulaşılabilir bir yerde olur. Müşterek
muayenehane açan hekimler acil seti, tıbbi atık ve zorunlu ilaçları ayrı ayrı temin etmelidir.


11) Muayenehane açılacak binada Asansör şartı aranmamaktadır.


12) Tıbbi Atık için kırmızı poşet, büyük çöp kovası ve küçük boy iğne ucu atık kutusu temin edilmelidir.


13) Muayenehane için ruhsat işlemleri tamamlandıktan sonra kullanılmak üzere Protokol Defteri, Adli
Rapor Kayıt Defteri ve Teftiş Defteri temin edilmelidir. Defterler Muayenehanenin açıldığı bölgenin
ilçe sağlık müdürlüğüne onay ücreti gösterir dekont ile götürülerek onaylatılmalıdır. Defter onay
ücreti ve hesap numarası ilçe sağlık müdürlüğünden öğrenilebilir.


14) Muayenehanede sağlık personeli çalıştırmak isteyen hekimler (ebe, hemşire, sağlık memuru,
sağlık tekniker/teknisyenleri gibi) gerekli evraklar ile Müdürlüğümüze başvuru yapmalıdır. Personelin
ayrılışı durumunda Müdürlüğümüzce düzenlenen Personel çalışma belgesinin iptal edilmek üzere
teslim edilmesi gerekir.


15) Muayenehanenin başka adrese nakil işlemlerinin mutlaka bildirilmesi gerekmektedir. Nakil ile ilgili
gerekli evraklar Müdürlüğümüzden veya internet adresinden temin edilebilir.
( http://www.asm.gov.tr)


16) Muayenehanenin kapanması durumunda hekim adına düzenlenen Muayenehane Uygunluk
Belgesi ve defterler ile var ise çalışan personele ait belge asıllarının iptal edilebilmesi için bağlı
olduğu İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.


17) Faal olan muayenehanenin kapı numarası, cadde veya sokak ismi belediye tarafından değiştirilmiş
ise Müdürlüğümüze ruhsatta güncelleme yapılması için başvuru yapılması gerekmektedir.


18) Muayenehanede çalışanlar ve hasta güvenliği için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.(iş
sağlığı ve güvenliği) ayrıca çalışan personeli varsa OSGB sözleşmesi yapılmalıdır.


19) Muayenehane içinde Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Ünitesi açılacaksa 3 uygulama
için 12 metrekare oda gerekli uygulama sayısı arttıkça her 3 uygulamaya ek olarak 3 metrekarelik
alan yada ikinci bir oda eklenmelidir.

Dosya görüntülenemiyorsa indirmek için tıklayınız.