Klinik Açmak İçin Uyulması Gereken Yönetmelikler

Klinik Açmak İçin Uyulması Gereken Yönetmelikler

Klinik açmak için uyulması gereken yönetmelikler kapsamında uygulamanız gereken işlemler son derece önemlidir. Türkiye'de bir klinik açmak için uyulması gereken yönetmelikler ve prosedürler belirli yasal çerçeveler ve standartlar çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu yönetmelikler, sağlık hizmetlerinin kalitesini, hasta güvenliğini ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlar. Move İç Mimarlık olarak, klinik tasarımı iç mimarlık sürecinde sizlere hizmet sunarken, klinik açmak için uyulması gereken yönetmelikler konusunda sizlere destek olmaktayız.

Klinik açma sürecinde; inşaat, sağlık, planlama ve işletme ile ilgili şartlara ve yasal gerekliliklere uyum sağlamak, işletmenizin işleyişi ve geleceği konusunda oldukça önemlidir. “Kimler klinik açabilir?” sorusunun yanıtı ile başlamak gerekirse, klinik açmak isteyen hekimlerin Tabipler Odası’na üye olduğunu belirtmemiz önemlidir. Bu süreçte klinik açmak isteyen hekimin Tabipler Odası’na kayıtlı olup olmadığı kontrol edilir. Eğer klinik açmak isteyen hekim Tabipler Odası’na kayıtlıysa, Vergi Dairesi’ne ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yapmalıdır. Ayrıca, SGK ve Çalışma Bakanlığı kapsamında da bazı yükümlülükler bulunmaktadır. Klinik açıldıktan sonra, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirli periyodlarla denetime tabi tutulacaktır.

Kimler Klinik Açabilir?

Peki, kimler klinik açabilir? Bu sorunun cevabı;Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanesinde çalışan hekimler, Üniversite Öğrenim Üyeleri ve Özel sağlık kuruluşunda çalışan hekimler olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır. Buna göre:

  1. Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanesinde çalışan hekimler:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. Maddesine göre; “Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.” Yani, Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde çalışan hekimler klinik açamazlar.

  • Üniversite Öğrenim Üyeleri:

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 36. Maddesine göre; “Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim elemanları, kanunlarda belirtilen hâller dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28 inci maddesi hükmüne tabidir.” Bu maddeye göre üniversite öğretim üyeleri klinik açamazlar.

  • Özel sağlık kuruluşunda çalışan hekimler:

1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Tarzı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu’nun 12. Maddesinde; “Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar; aşağıdaki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir:

Kamu kurum ve kuruluşları.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan vakıf üniversiteleri.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversiteleri, serbest meslek icrası.

Serbest olarak mesleğini icra eden hekimler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek şartıyla, (b) bendi kapsamında belirtilen sağlık kuruluşlarında hastalarının teşhis ve tedavisini gerçekleştirebilirler.

Bu maddeye göre;

- Hekim, SGK anlaşması olmayan bir özel sağlık kuruluşunda çalışıyorsa, klinik açabilir.

- Hekim, SGK anlaşması olan bir özel sağlık kuruluşunda çalışıyorsa, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak suretiyle klinik açabilir.

Ayrıca, klinik açmak isteyen hekimler Tabip Odası’na üye olmalıdır. 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 7. maddesine göre, mesleklerini icra etmeye başlayan hekimler, bir ay içinde ilgili il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelikle ilgili görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Klinik Açmak İçin Hangi Kurumlara Başvurulmalıdır?

Klinik açmak isteyen hekimler, bulunduğu bölgedeki vergi dairesini başvurmalı ve vergi kaydı oluşturmalıdır. Başvuru için gerekli belgeler arasında; İşe Başlama Formu, kimlik aslı ve fotokopisi, noter onaylı imza sirküleri, işyerine ait kira kontratı ve tapu belgesinin fotokopisi bulunmaktadır. Bu belgeler ile birlikte vergi dairesine başvuru yapılmasının yanı sıra elektronik tebligat başvurusu da gerekmektedir. e-tebligat için internet üzerinden veya ilgili vergi dairesinden başvuru yapabilirsiniz. İlgili işlemlerin ardından, yoklama memuru işyerine inceleme yapmak üzere gelecek ve daha sonrasında vergi levhası hazır olacaktır. İşlemlerin yürürlüğe girmesinin ardından 7 iş günü içerisinde e-defter başvurusu yapmanız gerekmektedir. Eğer işlemlerinizi mali müşaviriniz aracılığıyla yapıyorsanız, mali müşavirinize vekalet vermeniz gerekir.

Klinik açmak için başvurmanız gereken bir diğer kurum ise İl Sağlık Müdürlüğü’dür. Kliniğinizin, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Öze Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12/d maddesinde yer alan fiziki koşullara uyum sağlaması önemlidir. Uygunluk belgesini almak için Sağlık Kuruluşlarında Bulundurulması Zorunlu Asgari İlaç Listesi’ni tamamlayıp, İl Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Ayrıca, kliniğin alanına bağlı olarak farklı evraklar gerekebilir.

Klinik açmak için uyulması gereken yönetmelikler hakkında bilgi edinmek için Move İç Mimarlık ile iletişime geçebilirsiniz.