Muayenehane Açmak İçin Uyulması Gereken Yönetmelikler

Muayenehane Açmak İçin Uyulması Gereken Yönetmelikler

Move Mimarlık olarak, muayenehane tasarımı konusunda uzman bir firmayız. Ancak, klinik açmak isteyen doktorlarımıza sadece tasarım konusunda değil, muayenehane açmak için uyulması gereken yönetmelikler hakkında il sağlık mevzuatına uygun ruhsat sürecini başarıyla tamamlayıp kontrollü bir şekilde açılışın sonuna kadar destek oluyoruz.

Bu süreçte, inşaat, sağlık, planlama ve işletme süreçleriyle ilgili belirli yönetmeliklere uyum sağlamak, yasal gerekliliklere uygun ve güvenilir bir muayenehane oluşturmak için kritik öneme sahiptir. Şimdi bu süreçleri hep birlikte inceleyeceğiz.

Öncelikle “Kimler muayenehane açabilir?” sorusunu cevaplayalım. Bu sorunun cevabı sürecin başlangıcını da temsil etmektedir. Ardından klinik açmak isteyen hekimlerin Tabipler Odası’na kayıt olup olmadığı kontrol edilir. Klinik açmak isteyen hekimler Tabipler Odası’na üye olmak zorundadır.

Sonrasında ise Vergi Dairesi’ne ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir. İki kurumunda istedikleri belgelere ve şartlarına daha sonra detaylı bir şekilde değineceğiz.
Tüm bu aşamaları başarıyla geçtikten sonra hekimlerin yerine getirmesi gereken yükümlülükler bulunmaktadır. Bu yükümlülükler SGK kapsamında ve Çalışma Bakanlığı kapsamında olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Süreç sonunda, hekim kliniğini açtığında belirli zaman ve aralıklarla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir ekip denetim için kliniğe gelecektir. Bu denetimlere ilişkin Muayenehane Denetim Formu sunulmaktadır.

Kimler Muayenehane Açabilir?

Kimler muayenehane açabilir sorusunun cevabı sürecin başlamasını sağlayacaktır. Bu sorunun cevabını hep birlikte verelim.

1.Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanesinde çalışan hekimler:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. maddesinde; “ Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.” denmektedir.

Bu maddeye göre Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde çalışan hekimler muayenehane açamazlar.

2.Üniversite Öğrenim Üyeleri:

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 36. Maddesinde; “Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim elemanları, kanunlarda belirtilen hâller dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28 inci maddesi hükmüne tabidir.” Denmektedir.

Bu maddeye göre üniversite öğretim üyeleri de tıpkı devlet memuru olan hekimler gibi muayenehane açamazlar.

3.Özel sağlık kuruluşunda çalışan hekimler:

1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Tarzı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu’nun 12. Maddesinde; “Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar; aşağıdaki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir:

  • Kamu kurum ve kuruluşları.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan vakıf üniversiteleri.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversiteleri, serbest meslek icrası.

Mesleğini serbest olarak icra edenler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, (b) bendi kapsamında sayılan sağlık kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilir.” denmektedir.

Bu maddeye göre; hekim SGK anlaşması olmayan bir özel sağlık kuruluşunda çalışıyorsa muayenehane açabilir. Hekim SGK anlaşması olan bir özel sağlık kuruluşunda çalışıyorsa, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak suretiyle muayenehane açabilir.

Tüm bunların yanında muayenehane açmak isteyen hekimler Tabip Odası’na üye olmalıdır. 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 7. maddesine göre; Mesleklerini icra etmeye başlayan hekimler, bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Peki, klinik açmak isteyen hekimler hangi kurumlara başvuru yapmalıdır?

Muayenehane Açmak İsteyenler Hangi Kurumlara Başvurmalıdır?

Muayenehane açmak isteyen hekimler iş yerinin olduğu yerdeki vergi dairesine müracaat ederek vergi kaydı açtırmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

İşe Başlama Formu” doldurulmalı

Kimlik aslı ve fotokopisi

Noter onaylı imza sirküleri

İşyerine ilişkin kira kontratı veya tapu fotokopisi

Yukarıda belirtilen belgeler ile vergi dairesine başvuru yapılmalıdır. Aynı anda elektronik tebligat başvurusu da yapılmalıdır. E-tebligat için internet üzerinden veya vergi dairesinden başvuru yapılabilir). Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra 2 iş günü içerisinde yoklama memuru işyerine gelerek incelemesini yapacak ve ertesi gün vergi levhası hazır olacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren 7gün içerisinde de e-defter beyan başvurusu yapılması gerekmektedir.

Bu işlemlerin mali müşavir aracılıyla yapılması istendiği takdirde, mali müşavire vekalet vermek gerekmektedir.

Klinik açmak isteyen hekimlerin başvuru yapması gereken ikinci adres İl Sağlık Müdürlüğü’dür. Öncelikle muayenehanenin Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Öze Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12/d maddesinde belirtilen fiziki koşullara uygun olması gerekmektedir.

Fiziki koşulların sağlanmasıyla “uygunluk belgesi alabilmek için gerekli belgeler” ile “Sağlık Kuruluşlarında Bulundurulması Zorunlu Asgari İlaç Listesi” ni tamamlayarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.

Tüm bunların yanında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılacak kliniğin branşına göre farklı evraklar istenebilir. Bu nedenle kurumla iletişime geçilmesi önerilir.

Başvuru işlemleri de başarıyla tamamlandığında klinik sahibi hekimlerin sonraki süreçlerde personeline karşı yükümlülükleri başlar. Bu yükümlülüklerin neler olduğunu hep birlikte inceleyelim.

Muayenehanesinde Sigortalı Personel Çalıştıran Hekimlerin Yükümlülükleri

Klinik sahibi hekimin personeline karşı iki kapsamda yükümlülükleri vardır. Bunlar SGK kapsamında ve Çalışma Bakanlığı kapsamında olan yükümlülüklerdir. Şimdi bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

SGK Kapsamında Yükümlülükler

Personel işe başlamadan önce internet üzerinden SGK’ya işyeri tescili başvurusu yapılmalıdır. İnternetten yapılan tescil belgesinin çıktısı ve gerekli diğer belgeler ile birlikte 7 gün içerisinde bağlı bulunduğunuz SGK’ya başvuru yapılmalıdır.

Çalışma Bakanlığı Kapsamında Yükümlülükler

6331 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yeni düzenlemeler getirilmiştir. Hekim muayenehaneleri tehlikeli sınıfta kabul edilmiştir. Hekim muayenehanesinde personel çalıştırıyorsa; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı hizmeti alma ve risk değerlendirmesi yapması zorunlu hale getirilmiştir.

Risk Değerlendirme çalışmasını hekimin kendisinin de yapabilmesi amacıyla TTB tarafından ‘Muayenehane Risk Değerlendirme Formu’ hazırlanmıştır. Bu formun herhangi bir yere gönderilmesine gerek yoktur. Klinikte bulundurulması ve istendiği zaman denetim elemanına gönderilmesi zorunludur. Form, 4 yıl süre ile geçerlidir.

Hekimlerin bu hizmetleri işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarından alabilecekleri özel şirket şeklinde kurulmuş olan sağlık ve güvenlik birimleri de bulunmaktadır.

Muayenehane açıldıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü’nden bir ekip belirli aralıklara denetim için gelmektedir. Muayenehane Denetim Formu’nda belirlenen ölçeklere göre gerekli kontorlleri yapmaktadırlar.

Move Mimarlık olarak bu sürecin en başından sonuna kadar yanınızda oluyor, il sağlık mevzuatına uygun ruhsat sürecini başarıyla tamamlayıp kontrollü bir şekilde açılışın sonuna kadar destek oluyoruz.

Muayenehane açmak için gerekli olan belgeler hakkında detaylı bilgi almak için Move Mimarlık resmî web sitesi adresimizi ziyaret edebilirsiniz